Vedtægter

Love for Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi

 1. Selskabets formål er at fremme forskning inden for hoved- og halsonkologi og bidrage til samarbejdet mellem specialer inden for området.
 2. Som ordinært medlem kan optages enhver læge og andre med særlig interesse inden for hoved- og halsonkologi. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Nægter denne at efterkomme anmodningen, kan spørgsmålet kræves afgjort ved afstemning på ordinær generalforsamling, hvor optagelsen kun kan nægtes med 2/3 stemmers majoritet. Som ekstraordinære medlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, optages udenlandske læger samt andre udlændinge med samme interesser. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger. I tvivlsspørgsmål om optagelse kan dette ligeledes kræves afgjort ved afstemning på ordinær generalforsamling. Firmamedlemmer kan optages med samme rettigheder som ekstraordinære medlemmer. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag optages i selskabet med 2/3 stemmemajoritet på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan desuden udnævne korresponderende medlemmer med samme rettigheder som æresmedlemmer. Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og International Federation of Head and Neck Oncologic Societies.
 3. Møder afholdes efter bestyrelsens skøn, fortrinsvis i månederne april og oktober.
 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt i forbindelse med et selskabsmøde. Ekstraordinære generalforsamlinger kan sammenkaldes af bestyrelsen eller gennem denne på forlangende af mindst 10 ordinære medlemmer. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. På den ordinære generalforsamling aflægges ligesom beretning om selskabets virksomhed samt regnskab, ligesom der afholdes valg til bestyrelsen.
 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de ordinære medlemmer. Bestyrelsen består af: en lægelig formand som er speciallæge med klinisk kræftbehandling som sit primære virke, næstformand, kasserer og sekretær samt en referent, der resumerer selskabets forhandlinger. Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne bør være bosiddende henholdsvis øst og vest for Storebælt. Bestyrelsen må maksimalt have et ikke-lægeligt medlem. Funktionstiden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Første gang sker ny-(gen)valg af næstformand og sekretær. Næste år sker ny-(gen)valg af formand, kasserer, referent. Desuden vælges blandt medlemmerne en revisor, hvis funktionstid er 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted. På general-forsamlingen kan kun stemmes om punkter, der i forvejen er optaget på dagsordenen, som tilstilles medlemmerne mindst 14 dage før, generalforsamlingen afholdes. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kræves simpelt stemmeflertal. Ved alle andre afstemninger kræves 2/3 stemmemajoritet blandt de fremmødte for vedtagelse.
 1. DSHHO’s generalforsamling vælger formanden for DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer Group) efter indstilling fra DAHANCA’s bestyrelse.
 2. Formanden repræsenterer selskabet udadtil i Dansk Medicinsk Selskab samt i internationale sammenslutninger og foreninger. Til at repræsentere selskabet i International Association of Head and Neck Oncologists udpeger bestyrelsen endnu et medlem foruden formanden.
 3. Kontingent fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. Kontingentet opkræves via Lægeforeningens EDB-system l gang årligt, nemlig medio maj. Ved indmeldelse før medio maj betales fuldt kontingent for det løbende kalenderår, hvorimod der ved indmeldelse efter medio maj først vil blive opkrævet kontingent for det følgende kalenderår. Hvert år pr. ultimo marts overføres medlemmer, som på dette tidspunkt er fyldt 70 år, til gruppen af kontingentfrie medlemmer (70-årige). Er kontingentet ikke betalt rettidigt, vil medlemmet blive rykket medio september, og såfremt kontingentet stadig ikke er betalt; igen medio november. Er medlemmet fortsat i restance pr. 15.12. vil vedkommende uden yderligere varsel blive slettet som medlem. Kassereren administrerer selskabets midler, og regnskabet fremlægges revideret på den ordinære generalforsamling.
 4. Udmeldelse af selskabet sker efter skriftlig henvendelse til formanden med mindst l måneds varsel og gældende fra næste l. januar.
 5. Forslag om et medlems udelukkelse skal af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen.
 6. Forslag til lovændringer skal forelægges generalforsamlingen til vedtagelse.
 7. Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige ordinære medlemmer og kun med mindst 2/3 majoritet for opløsning.

Lovene revideret og godkendt på generalforsamling 18. marts 2016