GF31.03.23

1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Johansen vælges til dirigent og Jacob Rasmussen vælges til referent.

2. Formandens beretning

Formanden takkede bestyrelsen og berettede om årets begivenheder herunder primært arrangementet af årsmødet. Men også Høringer og undersøgelse fra LVS. Ydermere blev nævnt 7.IFHNOS kongres i Rom i aug. 2023. Desuden om de to igangværende danske randomiserede studier. DAHANCA 34 (kirurgi versus strålebehandling til tidlig oropharynxcancer) og DAHANCA 35 (proton versus røntgenstrålebehandling til hoved-halskræft).

Endelig blev der gjort opmærksom på Vera og Albert Hills legat til støtte for patienter med senfølger efter kræftbehandling eller uhelbredelige patienter.

Beretning blev godkendt uden kommentarer.

3. Kassererens beretning

Kassererens beretning of fremlæggelse af regnskab blev godkendt uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Forslag vedtaget kontingent fastholdes til 150 kr. årligt.
5. Valg til bestyrelse
Sidste blev der foretaget en større udskiftning af bestyrelsen, idet Pernille Lassen, Jacob Rasmussen og Max Rohde indtrådte.
I år ønsker Jeppe Friborg at fratræde.
Mogens Bernsdorf, Kræftafdelingen, RH har foreløbig meldt sit kandidatur til bestyrelsen.

Mogens B. blev valgt til bestyrelsen. På valg næste år er resterende bestyrelse og revisor.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt

Jesper Eriksen gjorde opmærksom det skandinaviske søsterselskab har årsmøde primo 2024. Mere info vil fremgå på https://sshno.org/meetings/
Referent
Jacob Rasmussen 3/4-23