GF22.03.19

1) Valg af dirigent og referent:

Camilla Sloth Mehlum vælges som dirigent og Christian Godballe som referent.

2) Formandens beretning:

Ses i sin fulde længde nedenfor.

3) Kassererens beretning:

Regnskabet præsenteres og godkendes.

4) Fastsættelse af kontingent

Kontingent bibeholdes uændret.

5) Valg til bestyrelse

Christian Buchwald og Christian Godballe på valg.

Christian Buchwald genvalgt.

Christian Godballe genvalgt.

6) Valg af revisor

Birgitte Charabi vælges som revisor.

7) Indkomne forslag:

Ingen.

8) Eventuelt

Punkt 2: Formandens beretning 2019

Bestyrelsen har i det foregående år bestået af Stine Rosenkilde Larsen, Christian von Buchwald, Christian Godballe, Jeppe Friborg og undertegnede. Arbejdet i bestyrelsen har i det seneste år udelukkende foregået via e-mail og telefonmøder. Selskabet har det stadig godt om end vi har et let faldende medlemstal gennem de senere år og aktuelt 152 medlemmer heraf, er ca. 125 erhvervsaktive. En ting vi skal have mere fokus på i fremtiden.

Et af selskabets formål er at understøtte det tværfaglige samarbejde i Danmark….det er derfor dejligt at se at det har været muligt indenfor det sidste års tid at skabe national opbakning til en DAHANCA protokol der randomiseret mellem kirurgi og strålebehandling. Må der komme flere af den slags tværfaglige videnskabelige samarbejder i fremtiden.

Selskabet får tilsendt en del materiale til høring. Jeg kan i flæng nævne ”Nationale Infektions-hygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr”, ” Høring over regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser”, ” Høring om lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen”….men af og til kommer der nogle høringer hvor vi gør vores mening gældende. Det sidste års tid har dog været lidt roligt på det område.

SSHNO det Skandinaviske selskab holdt den 24-25. maj 2018 årsmøde i Kuopio, Finland og der var helt pæn dansk repræsentation, om end ikke så mange unge. I 2020 holdes mødet den 22-24 april i Oslo og der er man opmærksom på at gøre mødet mere tilgængeligt for vores yngre kollegaer.

Tidligere i denne måned var der ICHNO i Barcelona og det var dejligt at se deltagelse fra hele 32 danske deltagere.

DSHHO er repræsenteret i SSHNO og har man tegnet et medlemskab af SSHNO får man en pæn rabat på deltagelse i ICHNO. Det har dog været vanskeligt at opnå for de deltagere der ikke samtidig er medlem af ESTRO…primært kirurger. Vi er i dialog med ESTRO/EHNS for at sikre at dette bliver mere smidigt i fremtiden…forhåbentlig fra ICHNO 2021.

Endelig vil jeg også gerne gøre opmærksom på Vera og Albert Hills legat til støtte for patienter med senfølger efter kræftbehandling eller uhelbredelige patienter. Legatet kan søges af patienten eller patientens læge og beløbet kan bruges til at forsøde tilværelsen for patienten og dennes pårørende. Se mere på DAHANCA.dk under ”patientstøtte”. Der er deadline for ansøgninger 1/5 og 1/11.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for året der er gået.

Jesper Grau Eriksen 220319