GF 09.03.18

REFERAT
1) Valg af dirigent og referent:

Jørgen Johansen vælges som dirigent og Christian Godballe som referent.

2) Formandens beretning:

Ses i sin fulde længde nedenfor

 3) Kassererens beretning:

Regnskabet præsenteres og godkendes.

4) Fastsættelse af kontingent

Kontingent bibeholdes uændret på 300 kr.

5) Valg til bestyrelse

Stine Rosenkilde Larsen, Patologisk Afdeling, OUH præsenterer sig. Stine vælges ind i bestyrelsen.

Jeppe Friborg og Jesper Eriksen genvælges til bestyrelsen.

6) Valg af revisor

Christel Laier vælges som revisor.

7) Indkomne forslag:

Ingen.

8) Eventuelt

Jørgen Johansen informerer om midler fra Kræftplan IV via RKKP til styrkelse af mødeaktiviteter i DAHANCA.

FORMANDENS BERETNING

Bestyrelsen har i det foregående år bestået af Benedicte Ulhøi, Christian von Buchwald, Christian Godballe, Jeppe Friborg og undertegnede. Arbejdet i bestyrelsen foregår primært via e-mail, men vi har også afholdt et bestyrelsesmøde i København og et telefonmøde. Selskabet har haft et stabilt medlemstal i flere år og aktuelt 167 medlemmer heraf, er ca. 150 erhvervsaktive.

Sidste år fortalte jeg om 6. marts-mødet i Landstingssalen, der omhandlede DCCC. Danish Comprehensive Cancer Center er nu en realitet – og det første af de nye forskningscentre er etableret, nemlig Nationale Forskningscenter for Stråleterapi, hvor DAHANCA er repræsenteret. For at det projekt lykkedes og for at vi også kan gøre os gældende inden for hoved-hals onkologien i fremtiden, kræver det at vi magter og vil samarbejdet fremover. Heri må vi alle gøre en indsats – og formentlig også af og til sluge et par kameler. Tiden er løbet fra, at et enkelt center kan markere sig internationalt. Samarbejde på forskning og udviklings-feltet er den eneste vej frem. Sammen kan vi blive stærke – der er intet andet fornuftigt alternativ. Den samme gode udvikling ser vi på kirurgisk side og det er en udvikling som også DSHHO må støtte.

DSHHO modtager mange henvendelser om muligheder for at afgive høringssvar og indstillinger på stort og småt. De fleste henvendelser er ikke direkte relevante for DSHHO’s område og bestyrelsen skånes for disse. Dog har vi været aktivt involveret omkring høring om lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

SSHNO det Skandinaviske selskab –  holder møde i 2018 i Kuopio, Finland den 24-25. maj og vi håber på stærk dansk repræsentation.

Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på Vera og Albert Hills legat til støtte for patienter med senfølger efter kræftbehandling eller uhelbredelige patienter. Legatet kan søges af patienten eller patientens læge og beløbet kan bruges til at forsøde tilværelsen for patienten og dennes pårørende. Se mere på DAHANCA.dk under ”patientstøtte”. Der er deadline for ansøgninger 1/5 og 1/11.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for året der er gået. Benedicte Ulhøj har efter mange år i bestyrelsen besluttet ikke at genopstille pga. stort arbejdspres. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Benedikte for hendes mangeårige engagement. Jeppe Friborg og undertegnede stiller op til genvalg såfremt generalforsamlingen ønsker dette.

Jesper Grau Eriksen, formand DSHHO 090318